Opiskelu Oulun yliopistossa

Yleistä

Yliopisto-opiskelun päämääränä on kehittää opiskelijoiden kykyä tieteelliseen ajatteluun ja itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelija vastaakin itse opintojensa etenemisestä ja suunnittelusta. Opintoja suunniteltaessa käytetään apuna henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS), joka perustuu tutkinto-ohjelman opintooppaaseen. Opinto-oppaat löydät Weboodista, Optimasta ja yliopiston sivuilta. Opinto-opas kertoo mitä kursseja sinun tulee suorittaa läpäistäksesi tutkinnon. Se kertoo myös missä vaiheessa mikäkin kurssi kannattaa suorittaa niin, että kuormitus jakautuisi tasaisesti koko lukuvuodelle ja kurssien esitietovaatimukset täyttyisivät.

Yliopistossa opiskelija vastaa siis itse opintojensa etenemisestä, joten muutamia asioita on syytä tietää. Korkeakouluopinnoissa opiskelijat keräävät opintopisteitä eli noppia. Kurssien laajuudet määräytyvät kurssin kuormituksen mukaan, eli 5 opintopisteen kurssi vaatii enemmän työtä kuin 2 opintopisteen kurssi. 1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Vuoden aikana opiskelijan tulisi suorittaa 60 opintopistettä pysyäkseen opetushallituksen eli OPH:n säätämässä aikataulussa. Määrä on realistinen, sillä se on laskettu opiskelijalle määräytyvän kuormituksen mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön eli OKM:n rahanjakomallin mukaan yliopistot saavat vuosittain tietyn määrän rahaa mm. sen mukaan kuinka moni yliopiston opiskelija on suorittanut vuoden aikana 55 opintopistettä. Oulun yliopiston sisäisen rahanjakomallin mukaan tutkinto-ohjelmat saavat varoja myös samalla periaatteella. Tämän lisäksi myös Kela on kiinnostunut suorittamiesi opintopisteiden määrästä. Kela velvoittaa suorittamaan 5 opintopisteen edestä kursseja jokaista nostamaasi opintotukikuukautta kohden, joka tarkoittaa esim. 9 kuukaudelta 45 opintopistettä. Kerääntyneiden opistopisteiden määrä tarkistetaan vuosittain aina lukuvuoden päätyttyä.

Tutkinnot

Yleisesti ottaen yliopisto-opiskelu on kaksivaiheinen, joka koostuu alemmasta ja ylemmästä tutkinnosta. Alempaan korkeakoulututkintoon eli kandidaatin tutkintoon opintopisteitä tulee kerätä 180, jotka on jaettu tasaisesti 3 vuodelle. Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopistettä, jotka suoritetaan 2 vuoden aikana. Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmassa valmistutaan ensiksi terveystieteiden kandidaatiksi ja sen jälkeen terveystieteiden maisteriksi. Lääketieteellisessä tiedekunnan lääketieteen tekniikan maisteriohjelmista valmistutaan niin ikään terveystieteiden maisteriksi. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan lääketieteen tekniikan maisteriohjelmista valmistutaan diplomiinsinööriksi. Tutkintonimike riippuu tutkinto-ohjelmasta.

Periodijärjestelmä

Yliopistossa on käytössä jaksojärjestelmä, joka koostuu neljästä pääjaksosta eli periodista 1-4. Näiden lisäksi on 1. vuosikurssin perehdyttämisviikko, intensiiviperiodi ja kesälukukausi. Opiskelu tapahtuu pääasiassa pääjaksojen aikana, mutta uusintatenttejä voidaan järjestää myös näiden aikojen ulkopuolella. Jaksojärjestelmän myötä kuormitus on pyritty jakamaan niin, että opiskelijalle kertyy keskimäärin 15 opintopistettä per pääjakso. Kurssit voivat kuitenkin jakautua esim. periodeille 1-2. Intensiiviperiodi on tarkoitettu monitieteellisiä kokonaisuuksia, vierailevien opettajien antamaa opetusta sekä intensiivikursseja varten, joita lääketieteen tekniikan opintoihin ei tällä hetkellä kuulu. Myös kesällä voi opiskella joitain opintojaksoja, tehdä projektitöitä tai suorittaa työharjoittelun.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan Weboodin kautta heti lukukauden alussa ja innokkaimmat tekevät sen jo loppukesän aikana. Yleisesti ottaen kursseille on tullut ilmoittautua ennen ensimmäistä luentoa, mutta 1. vuoden opiskelijoille ilmoittautuminen on auki vielä 1. opiskeluviikon, jotta opiskelijat kerkeävät perehtymään uusiin käytänteisiin. Kurssi-ilmoittautumiset on hyvä tarkastaa aina ennen uuden jakson alkua.

Läsnäolo luennoilla

Yliopistossa on paljon luentokursseja. Läsnäolo luennoilla ei ole pakollista kuin joillain kursseilla. On kuitenkin suositeltavaa osallistua luennoille, jos se sopii omaan opiskelutyyliin. Luennoilla tulee nimittäin tutuksi kanssaopiskelijoiden kanssa ja ne rytmittävät arkea. Lisäksi niillä saa monesti sellaisia vinkkejä opiskeluun, mitä materiaaleista ei saa. Jos kuitenkin omaan opiskelutyyliin sopii paremmin itsenäinen opiskelu niin joka tapauksessa kurssin aloitusluennolle on hyvä osallistua. Näin varmistut, että olet perillä kurssilla olevista käytännöistä ja periaatteista.

Tentit

Yleisesti ottaen kurssit päättyvät aina tenttiin, joka järjestetään kurssin päätteeksi. Osalla kursseista saattaa lopputentin lisäksi olla väli- tai osakokeita kurssin aikana ja niillä saattaa olla helpompi läpäistä kurssi kuin pelkällä loppukokeella. Kaikilla kursseilla ei välttämättä ole tenttiä vaan kurssilla opetetun asian osaaminen todistetaan muulla tavoin. Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Uusinnat

Tenttiuusinnat tulevat tarpeeseen, jos opiskelija on estynyt pääsemästä suunniteltuun tenttitilaisuuteen tai opit eivät olekaan menneet perille riittävän hyvin. Uusintoja järjestetään jokaiselle kurssille vuoden aikana kaksi kappaletta, joten yhteensä tenttimahdollisuuksia on kurssia kohden kolme. Uusinta on yleensä aina muutaman viikon päästä edellisestä tentistä tai jaksojen 0 ja 5 aikana. Suositeltavaa kuitenkin on, että opiskelijat osallistuisivat aina ensimmäiseen järjestettävään tenttitilaisuuteen, jotta kuormitus pysyisi suunnitellun mukaisena. On hyvä mainita, että uusintoja tulee opiskelujen aikana lähes kaikille, joten niissä ei ole hävettävää. Uusintoihinkin ilmoittaudutaan WedOodissa.

Akateeminen vartti

Yliopistossa on käytössä akateeminen vartti, jolla tarkoitetaan sitä, että luennot alkavat vartin yli ellei toisin ilmoiteta. Esimerkiksi kello kahdeksan luento alkaa 8:15. Tentit alkavat kuitenkin aina tasatunnein! Lisäksi lääkiksessä luennot alkavat yleensä tasatunnein samoin kuin monilla kursseilla harjoitukset, seminaarit ja demonstraatiot saattavat alkaa jo tasalta.

Kampukset

Oulun yliopisto jakautuu kahdelle kampukselle. Linnanmaan kampusalue luetaan pääasialliseksi yliopistoalueeksi, sillä siellä eri tiedekunnat kohtaavat ja meininki on hyvin poikkitieteellistä. Kontinkankaan kampus sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä ja siellä ovat kaikki lääketieteellisen alan opiskelijat. Kampuskartat löydät täältä!
Osoitteita:
Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulu
Kontinkangas, Aapistie 5, 90220 Oulu

Ohjaajat

Pienryhmäohjaajat opastavat yhdessä omaopettajan kanssa uudet opiskelijat opintojen alkuun. Pienryhmäohjaajat ovat ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka ovat saaneet koulutuksen pienryhmäohjaajana toimimiseen. Pienryhmäohjaaja on uuden opiskelijan tuki ja turva ensimmäisen opiskeluvuoden ajan, minkä aikana hän perehdyttää ohjausryhmänsä oman opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytänteisiin. Omaopettaja on oman vuosikurssinsa opiskelijoiden lähiohjaaja, yleensä vanhempi kollega tutkimusyksikön henkilökunnasta, joka seuraa opintojen etenemistä ja toimii opiskelijoiden tukena ja antaa ohjausta niin opintojen kuin käytännön asioiden suhteen. Lisäksi OLTO järjestää uusille opiskelijoille tapahtumia yhdessä pienryhmäohjaajien kanssa ja aktivoi heitä mukaan killan toimintaan.

 

Lääketieteen tekniikan opiskelu

Lääketieteen tekniikka on vahvasti poikkitieteellinen tieteenala, joka sijoittuu tekniikan, lääketieteen ja luonnontieteiden välimaastoon. Karkeasti jaoteltuna lääketieteen tekniikan osa-alueista luonnontieteet tarjoavat perustietoa ja menetelmiä, tekniikka työkaluja sekä lääketiede sovelluskohteita. Lääketieteen tekniikkaa voi opiskella Oulun yliopistossa niin luonnontieteellisessä, teknillisessä kuin lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Lääketieteen tekniikka yhdistelee osaamista kaikilta tieteenaloilta ja pyrkii muodostamaan saumattoman linkin niiden välille. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on mahdollistaa hyvät kommunikaatioyhteydet eri alojen tieteenharjoittajien välille ja saattaa näin ongelmat ja ratkaisut toistensa luo tehokkaammin.

Kurssit ja opinto-oppaat

Luettelot lääketieteen tekniikan kursseista ja opinto-oppaista löytyvät tutkinto-ohjelmakohtaisesti Oulun yliopiston WebOodi-portaalista. Kursseja ja opinto-oppaita voi tarkistella ilman sisäänkirjautumista. Esimerkiksi hyvinvointitekniikan opinto-opas sekä kandi- ja maisterivaiheen kurssilistaus löytyvät seuravaan polun takaa: weboodi.oulu.fi -> Ylhäältä valikosta Opintotarjonta -kohdasta Opinto-oppaat -> Lääketieteellinen tiedekunta -> LTK – Hyvinvointitekniikka.

Weboodin lisäksi tietoa Oulun yliopiston koulutustarjonnasta löydät yliopiston sivuilta: http://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle

Uudet opiskelijat ja koulutukseen hakeutuminen

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmat löytyvät Oulun yliopistossa Lääketieteellisestä tiedekunnasta (LTK) ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta (TST). Kandivaiheessa pääaineenaan lääketieteen tekniikkaa opiskelevat hyvinvointitekniikan tutkinto-opiskelijat. Nykyään yliopistolla on käytössä laaja-alaiset kandiohjelmat, joten hyvinvointitekniikan kandiohjelmaan ei enää tulevaisuudessa valita erikseen opiskelijoita. Lääketieteen tekniikan voi kuitenkin valita sivuaineeksi/syventymiskohteeksi useassa eri kandiohjelmassa. Maisterivaiheen tutkinto-ohjelmia lääketieteen tekniikalta löytyy neljä: kaksi kansainvälistä (MHSc ja MSc) ja kaksi kansallista (TtM ja DI). Alla on esitetty tutkintorakenteet suuntautumisvaihtoehtoineen tiedekunnittain.

lääketieteentekniikantutkintoohjelmat

 

”Lääketieteen tekniikan opinnoissa saat poikkitieteellisen koulutuksen, jossa yhdistyy luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteen osaaminen. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen uutta teknologiaa hyödyntäen.
Ala on monipuolinen kattaen esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut, sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvat ratkaisut.

Näkymät alalla ovat hyvät, sillä Suomi on terveysteknologian pikkujättiläinen. Alan vienti kasvaa koko ajan ja ala on noussut suurimmaksi korkean teknologian vientialaksi. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 10 000 ihmistä. Oulun seudulle on viime aikoina perustettu runsaasti uusia yrityksiä entisten rinnalle. Ala kasvaa maailmanlaajuisesti, kun toisaalta ikääntyneiden määrä väestöstä kasvaa ja toisaalta yhä kasvava osa kehittyvien maiden väestöstä tulee terveysteknologian piiriin.

Bisneksen lisäksi Suomessa on korkeatasoista tutkimusta lääketieteen tekniikassa ja terveysteknologiassa. Uudet innovaatiot syntyvät yhä useammin tieteiden välimaastossa. Koulutus tarjoaa erinomaisen pohjan sekä asiantuntija- ja kehitystehtäviin että tieteelliseen tutkijakoulutukseen.
Opinnot tehdään osin yliopiston pääkampuksella Linnanmaalla, osin Kontinkankaan kampuksella. Yliopistosairaala ja OuluHealth -kokonaisuus tarjoavat harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita.”

– Professori Timo Jämsä, Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö, Lääketieteen tekniikan opiskelijan opas 2017